เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์บาร์โค้ดชีวิต เว็บไซต์และเว็บอื่น ๆ หรือบริการในการอำนวยความสะดวกผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ (เรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) ที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอของบาร์โค้ดชีวิต ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับข้อตกลงร่วมกันของบาร์โค้ดชีวิตทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy) รวมทั้งไกด์ไลน์ นโยบายและเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งมีผลทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”, “ผู้ใช้”, “คุณ”, “พวกคุณ”, “ท่าน”, “สมาชิก”) และบาร์โค้ดชีวิต (ซึ่งจะถูกเรียกว่า Terms of Service) นับตั้งแต่เราอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา เงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงนี้ จะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนอื่น ๆ ในเว็บไซต์

ในการเข้าชมหรือเลือกใช้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์อื่น ๆ ของบาร์โค้ดชีวิตนั้น ท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ และปฏิบัติตามเพื่อตัวท่านเองในฐานะสมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิก และท่านเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำการแทนนั้น ๆ โดยท่านตกลงผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิตจะจำกัดไว้สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือริการของบาร์โค้ดชีวิตหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

ภาพรวม และคำนิยามต่าง ๆ
“บาร์โค้ดชีวิต” หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการส่วนบุคคลของตัวแทนประกันชีวิตบนระบบคลาวด์ เราให้บริการโปรแกรมประกันชีวิตที่เป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนประกันชีวิตและผู้บริหารสายงานประกันชีวิต หรือธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิต ในการจัดการเอกสารทางด้านธุรกิจ กรมธรรม์ รายการนัดหมายเข้าพบ การจัดเตรียมข้อมูลในการเข้าพบลูกค้า รวมไปถึงการจัดการทางสถิติ ข้อมูลของลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต

การใช้งานภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนี้ คำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายตามได้ระบุไว้ด้านล่าง หรือไม่ก็ถูกระบุเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

“สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท บาร์โค้ดชีวิต จำกัด และผู้ใช้บริการ

“บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งสมัครเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของบาร์โค้ดชีวิต

“ค่าบริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็กเกจสมาชิกต่าง ๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งจะได้รับบริการที่แตกต่างกันตามแพ็กเกจที่เลือก ซึ่งอาจเป็นค่าบริการรายเดือน หรือค่าบริการรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีและอากร โดยสามารถดูค่าบริการได้ที่ (Link อัตราค่าบริการ)

“บาร์โค้ดชีวิต” “เรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท บาร์โค้ดชีวิต จำกัด

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ ได้ป้อนข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

“ตารางอัตราค่าบริการ” หมายความถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ในการสมัครใช้บริการบาร์โค้ดชีวิต และหน้าชำระเงินบนเว็บไซต์หรือหน้าอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นซึ่งแจ้งโดยบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยบาร์โค้ดชีวิตเป็นครั้งคราว

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่าง ๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทางสิทธิบัตรทั้งหมด สิทธิตามลิขสิทธิ์ต่าง ๆ สิทธิในงานที่สร้าง สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในการเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางสัญลักษณ์หรือสิทธิในการออกแบบโดยรวม และสิทธิในเครื่องหมายบริการ ค่าความนิยม ความ

ลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นในอนาคต และการยื่นคำขอและการจดทะเบียน การต่ออายุและการขยายอายุ ภายใต้กฎหมายของทุกรัฐ ทุกประเทศ และทุกอาณาเขต

“บริการ” หมายความถึง บริการโปรแกรมประกันชีวิตและกระบริหารจัดการของตัวแทนประกันชีวิตและส่วนบุคคลออนไลน์ผ่านทางระบบเว็บไซต์ (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยบาร์โค้ดชีวิต) รวมถึงการสร้าง การเป็นเจ้าของโดเมนเนม โฮสติ้ง การบำรุงรักษา เงื่อนไขต่าง ๆ บนเว็บไซต์ การทำการตลาด การให้บริการต่าง ๆ ของบาร์โค้ดชีวิต และบริการทั้งหมดที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบาร์โค้ดชีวิต แต่ไม่รวมถึงผลสืบเนื่องการออกเอกสารทางธุรกิจหรือการให้บริการของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ในชื่อ https://barcodechiwit.com และบริการทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่บาร์โค้ดชีวิตเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแลอยู่

“นโยบายเว็บไซต์” หมายถึง เงื่อนไขการให้บริการ ภาระผูกพัน คำร้อง และคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ลิงค์ต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเอกสารต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์

“สมาชิก” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ใช้งาน (User) และได้ทำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับบาร์โค้ดชีวิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงบริการในนามตัวผู้ใช้บริการได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นการถาวรตลอดอายุสัญญา

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต ไม่รวมถึงผู้ใช้งานในระบบ

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

1.การให้บริการ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต และผู้ใช้งานในระบบ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า

1.1 แพ็กเกจการใช้งานและรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

1.2 การให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต บริการของ บาร์โค้ดชีวิตจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายทุกคำถามหรือแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเวลาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ บาร์โค้ดชีวิตจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการผู้ใช้บริการในการอ่านและทำความเข้าใจเพื่อยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์

1.3 บาร์โค้ดชีวิต ให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึงและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยสิทธิของผู้ใช้งานและตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และจำกัดโดยและอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

1.4 ท่านมีสิทธิกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบ รวมถึงระดับสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ในระบบพึงมี เพื่อเข้าจัดการหรือป้อนข้อมูลในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือก โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้บริการในระบบของผู้ใช้งานในระบบ และรับผิดชอบต่อการใด ๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตามและหากการปฎิบัติของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

1.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุมระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งานในระบบแต่ละรายได้ตลอดเวลา และสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องบาร์โค้ดชีวิต จะปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

1.6 บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทางบาร์โค้ดชีวิต เป็นลายลักษณ์อักษร

2.การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

2.1 การสมัครใช้บริการการสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ บาร์โค้ดชีวิตขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใด ๆ ที่ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของบาร์โค้ดชีวิต ทั้งนี้บาร์โค้ดชีวิต ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว

2.2การต่อสัญญาระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพ็กเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของบาร์โค้ดชีวิตนั้นมีระยะเวลาหนึ่งเดือนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่บาร์โค้ดชีวิตกำหนด (ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งเดือนและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งเดือนด้วยวิธีการเดียวกัน

2.3การเลิกสัญญา

2.3.1สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

2.3.1.1กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง info@barcodechiwit.com

2.3.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายเดือนท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง info@barcodechiwit.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิดบัญชีผู้ใช้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) บาร์โค้ดชีวิต จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.3.2สิทธิในการเลิกสัญญาของบาร์โค้ดชีวิต

2.3.2.1 บาร์โค้ดชีวิตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใด ๆ เมื่อบาร์โค้ดชีวิต ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

2.3.2.2 ข้อตกลงตาม 2.3.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อตกลงข้อที่ 3.4.7

3.หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

3.1การชำระค่าบริการท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยบาร์โค้ดชีวิตจะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา(ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3)

ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าบริการจะออกให้ในแต่ละครั้งที่ท่านได้มีการชำระเงินค่าบริการ และจะถูกส่งให้ท่าน หรือส่งไปยังข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ท่านได้ให้รายละเอียดในเว็บไซต์ และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามตารางอัตราค่าบริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีและอากรทั้งหมดนอกเหนือจากค่าบริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้า เรา ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดใด ๆในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว

ท่านอาจได้รับการเสนอราคาพิเศษหรือส่วนลดสำหรับค่าบริการเป็นครั้งคราวอันเป็นผลจาการใช้บริการของท่าน สิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับการยอมรับ ความรับผิดชอบของท่าน ในการชำระเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่น ๆ ที่บาร์โค้ดชีวิตอาจมีภายใต้ข้อตกลงนี้หรือกฎหมาย

3.2การให้ข้อมูลท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่บาร์โค้ดชีวิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลทางภาษี ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บาร์โค้ดชีวิต ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่บาร์โค้ดชีวิตกำหนด โดยเรา อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของบาร์โค้ดชีวิต

3.3ข้อห้ามในการใช้บริการ

3.3.1ท่านมีสิทธิใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อจัดการประกันออนไลน์หรือการเงินส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจของท่านเองอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใด ๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก

3.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใด ๆ เข้ามาในระบบของบาร์โค้ดชีวิต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า

“ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(๒)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๓)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(๕)เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”

3.4ข้อตกลงทั่วไปในการใช้บริการ

3.4.1ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ระหว่างการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องเลือกผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้สำหรับบัญชีใช้งานนั้น ๆ ในฐานะของสมาชิก ท่านจะต้องยอมรับและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งหมดโดยการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ของท่านด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต บาร์โค้ดชีวิต จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใด ๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้บาร์โค้ดชีวิตทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการ เพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดใด ๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใด ๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่บาร์โค้ดชีวิตในการดำเนินมาตรการดังกล่าว

3.4.2 บาร์โค้ดชีวิตมีเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสมาชิกในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ (i) ฐานะของการสมัครสมาชิก (ii) สถานะที่สมาชิกทำการเลือกระหว่างที่ทำการสมัคร (iii) หรือการยกระดับหรือการยกระดับสมาชิกหลังจากการสมัคร ทั้งนี้บาร์โค้ดชีวิตสงวนสิทธิในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง หรือแก้ไขตามแตกต่างของเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกในแต่ละรูปแบบ

3.4.3 ตามเงื่อนไของข้อตกลงเหล่านี้ เมื่อมีการเข้าถึงและใช้บริการ ท่านจะต้อง

ไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือบูรณภาพของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบาร์โค้ดชีวิตที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม

ไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้

ไม่ใช้หรือใช้บริการในทางผิดประเภทในทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์หรือระบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการส่งมอบบริการ หรือบั่นทอนความสามารถในการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ

ไม่ส่งหรือป้อนสิ่งอื่นใด เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบาร์โค้ดชีวิตที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฎหมาย

ไม่พยายามที่จะแก้ไข คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แยกองค์ประกอบ แปลงรหัสกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์

3.4.4 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้บาร์โค้ดชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

3.4.5 ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บาร์โค้ดชีวิตสำหรับค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใด ๆ ของท่านตามข้อตกลงเหล่านี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ท่านมีต่อบาร์โค้ดชีวิต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สภาพปกติ และค่าบริการใด ๆ ที่ครบกำหนดแต่ยังมิได้รับการชำระจากท่าน

3.4.6 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น

3.4.7 การผิดหน้าที่ใด ๆตามที่ระบุไว้ บาร์โค้ดชีวิต มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใด ๆทั้งสิ้น

3.4.8 ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น ฟอรั่ม ห้องสนทนา ศูนย์ข้อความ ศูนย์ให้การช่วยเหลือ) ท่านยอมรับการใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวใด ๆ เพื่อเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายบริการ อีเมลโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่น ๆ เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่น หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิจะใช้

4.การโอนสิทธิ

4.1บาร์โค้ดชีวิต ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบาร์โค้ดชีวิต

4.2ในกรณีที่บาร์โค้ดชีวิต มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของบาร์โค้ดชีวิต หรือบุคคลอื่น บาร์โค้ดชีวิต อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของบาร์โค้ดชีวิต หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

5.ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง บาร์โค้ดชีวิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยบาร์โค้ดชีวิตใช้ดุลยพินิจของเราตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่

เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้

ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ

ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

อย่างไรก็ดีการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบาร์โค้ดชีวิต นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกประกาศลงบนเว็บไซต์และอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว แต่บาร์โค้ดชีวิตไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว

6.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1เนื้อหาและข้อความของบาร์โค้ดชีวิต เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ กราฟิก ภาพ รูปแบบ การออกแบบ รูปภาพ โลโก้ เนื้อหาของฝ่ายบรรณาธิการ HTML และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบาร์โค้ดชีวิตภายใต้และเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ในการให้บริการและนโยบายของเว็บไซต์ บาร์โค้ดชีวิตอนุญาตให้ท่านเข้าถึงอย่างข้อมูลมีข้อจำกัด และถ้าท่านเป็นสมาชิกจะได้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อและได้รับการบริการที่ทางเว็บไซต์มีอยู่

ท่านต้องไม่ขาย ทำซ้ำ แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง เผยแพร่สู่สาธารณะ ดำเนินการจัดทำผลงานที่ดัดแปลงมาจากบาร์โค้ดชีวิต หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบาร์โค้ดชีวิต ท่านต้องไม่ใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดยกเว้นเพื่อการใช้บริการของคุณเอง ท่านต้องไม่ทำการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบาร์โค้ดชีวิต คุณต้องไม่พยายามที่จะแฮก (Hack) หรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตทางกฎหมายโดยชัดแจ้ง เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ไม่อาจถูกทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบาร์โค้ดชีวิต โดยบาร์โค้ดชีวิตและเจ้าของใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ ,ชื่อ และส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทุกสิทธิ์ในสิทธิบัตร, สิ่งประดิษฐ์ ,ลิขสิทธิ์ ,ความรู้ และความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โลโก้ของบาร์โค้ดชีวิตและชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าของบาร์โค้ดชีวิตและอาจมีการจดทะเบียนในบางพื้นที่ ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่น ชื่อบริษัท เครื่องหมายโลโก้และสัญลักษณ์บนเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้น ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ ใบอนุญาตใด ๆ ภายใต้การใด ๆ ของบาร์โค้ดชีวิต หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ ทางปัญญาไม่ว่าจะโดยกฎหมาย, ความนัย หรืออื่น ๆ

6.2เนื้อหาและข้อความที่ป้อนเข้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน

เมื่อคุณป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและอำนาจในการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลและทำตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ คุณรับรองและรับประกันว่าการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิของการประชาสัมพันธ์ ,สิทธิและความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในกรณีที่เนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณอาจจะมีลิขสิทธิ์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด และบาร์โค้ดชีวิตอาจใช้สิทธิที่ได้รับเนื้อหาจากคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องรับผิดหรือมีภาระผูกพันใด ๆ ในการชำระเงิน

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหา ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ยังคงเป็นของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายเดือนแบบเต็มจำนวนของบาร์โค้ดชีวิตเมื่อครบกำหนด และถือว่าท่านได้อนุญาตให้บาร์โค้ดชีวิตคัดลอก ส่ง จัดเก็บ และ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ช่วยในการเข้าถึงและใช้บริการของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน

ท่านอนุญาตให้บาร์โค้ดชีวิตใช้ลิขสิทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ใบอนุญาตย่อย, โอนใบอนุญาต, ใบอนุญาตที่จะไม่ถูกยกเลิก, ไม่ผูกขาด ในการจะใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ รายการข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ การแก้ไข การแปล และทำผลงานต่อเนื่องของเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้งาน และชื่อ, เสียงของคุณ และ/หรือภาพหรือไฟล์ที่มีอยู่ในเนื้อหาขอผู้ใช้งานของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วน และในรูปแบบใด ๆ, สื่อ หรือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันตอนนี้หรือที่กำลังพัฒนาในอนาคต สำหรับการใช้งาน ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และธุรกิจของบาร์โค้ดชีวิต (และ “บริษัทในเครือ” ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จำกัด สำหรับการส่งเสริม หรือกระจายบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ (และผลงานต่อเนื่องดังกล่าว) ในรูปแบบและผ่านทางช่องทางสื่อใด ๆ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (Profile) ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตผ่านการทำงานปกติของเว็บไซต์และอาจมีมาตรการการรักษาความลับที่ผลใช้บังคับและบทบัญญัติอื่น ๆของเงื่อนไขการใช้บริการ

อย่างไรก็ตามในวรรคก่อนหน้านี้ บาร์โค้ดชีวิตจะเพียงแค่ใช้ หรือเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณโพสไปพื้นที่ทำงานใด ๆ หรือพื้นที่ส่วนตัวของเว็บไซต์ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการเว็บไซต์ให้สำหรับคุณ

การอนุญาตข้างต้นดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจากคุณจะยุติลงภายในเวลาอันสมควรในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณได้เอาออกหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นว่าคุณจะได้อนุญาตแบบที่ไม่สามารถเพิกถอน (ลิขสิทธิ์) แก่บาร์โค้ดชีวิตเก็บรักษาไว้ตลอด แต่ต้องไม่แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย หรือดำเนินการ สำเนาของเซิร์ฟเวอร์ หรือสำเนาเอกสารทุกเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้ลบหรือถูกลบไป

6.3การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เรา มีมาตรการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ตามท่านต้องเก็บรักษาสำเนาข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในเว็บไซต์ บาร์โค้ดชีวิตจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลประจำวัน แต่บาร์โค้ดชีวิตมิได้รับประกันว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

6.4หากท่านได้ทำการอนุญาตการใช้งานของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานร่วมกับการบริการ ท่านยอมรับว่าบาร์โค้ดชีวิต อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล ของท่านที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามดังกล่าวกับการบริการ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ ของท่านอันเกิดจากการ เข้าถึงดังกล่าวโดยผู้ให้บริการของการใช้งานของบุคคลที่สาม

7.การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

7.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่นในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของบาร์โค้ดชีวิต ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใด ๆตามข้อตกลงนี้

7.2 การใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกในกรณีที่ท่านใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่า ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใด ๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต

ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ บาร์โค้ดชีวิต ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้บาร์โค้ดชีวิต เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใด ๆ

8.สิทธิในการระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ

8.1บาร์โค้ดชีวิตอาจปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยปราศจากเหตุผล ตามที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจจะปิด ระงับหรือ จำกัด การเข้าถึงไปยังบัญชีของคุณ

ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงผู้ใช้นี้

ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านได้ละเมิดกฎหมาย (เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น) รวมทั้งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ถ้าเราตรวจสอบว่าคุณเคยมีส่วนร่วมหรือกำลังมีส่วนร่วมในการหลอกลวงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณไม่ตอบสนองการร้องขอตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน

คุณไม่ตอบสนองต่อการร้องขอตรวจสอบบัญชีให้สมบูรณ์ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

ถ้าคุณถูกลงโทษตามกฎหมายทางการเงินของประเทศไทย, สหประชาชาติ, ออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งขัดขวางการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณกับบาร์โค้ดชีวิต

เพื่อจัดการความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจก่อความเสียหายแก่บาร์โค้ดชีวิต ผู้ใช้งาน หรือผู้อื่น

ด้วยเหตุอื่น ๆ ตามสมควร

ถ้าเราระงับหรือปิดบัญชีของคุณเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้ คุณยังจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้

คุณจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้บาร์โค้ดชีวิตและชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าเสียเวลาของพนักงานของบาร์โค้ดชีวิต) และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดและการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่น ๆ ตราบเท่าที่คุณได้ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้งานนี้

ถ้าบาร์โค้ดชีวิตปิดบัญชีของคุณด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ คุณจะมีสิทธิได้รับการชำระเงินคืนจากบาร์โค้ดชีวิต

ในกรณีที่บาร์โค้ดชีวิตปิดบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับเราในแง่ของการระงับดังกล่าวหรือการสิ้นสุดของบัญชี

8.2เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

8.2.1การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

8.2.2อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

8.2.3เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

8.2.4การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่บาร์โค้ดชีวิต ใช้ประกอบการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต

8.2.5การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภัยพิบัติต่าง ๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

9.สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ

บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

10.ข้อจำกัดความรับผิด

10.1แม้บาร์โค้ดชีวิต จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามบาร์โค้ดชีวิต ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

10.2บาร์โค้ดชีวิต มิได้อยู่ในความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ในสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การละเมิด หรือนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาสำหรับการสูญหายใด ๆ หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือ โดยอ้อมจากการใช้ใด ๆ หรือการพึ่งพาบริการหรือเว็บไซต์ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้้ของบาร์โค้ดชีวิต การเรียกร้องใด ๆ จากท่านที่มีต่อบาร์โค้ดชีวิต จากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวของบาร์โค้ดชีวิต จะถูกจำกัดเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยจำกัด ความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายเดือนหรือตามอัตราที่กำหนด ที่บาร์โค้ดชีวิต ได้รับชำระจากท่าน ในเดือนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

10.3หากท่านไม่พอใจกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของท่านคือการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ตามข้อ 2.3

11.การรับประกันและการยอมรับ

11.1อำนาจ ท่านให้การรับประกันว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในนามของบุคคลอื่น ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ ท่านได้ผูกพันบุคคลดังกล่าวที่ท่านทำดำเนินการในนามด้วยภาระผูกพันทั้งหมดหรือใด ๆ ว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่จำกัดภาระผูกพันของตัวท่านเอง โดยอาศัยอำนาจของข้อตกลงเหล่านี้

11.2การยอมรับ ท่านยอมรับว่า

11.2.1ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและเว็บไซต์ และเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลดิบที่ท่านป้อนลงในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใด ๆหรือข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ โดยบุคคลใด ๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการ ท่านจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการประมวลผลและข้อมูลดิบที่มีให้ท่านผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน (ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลและข้อมูลดิบของท่านหรือของบุคคลอื่น)

11.2.2บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใดนอกจากท่าน และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้มอบให้ หรือกล่าวอ้างว่าจะมอบให้ซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากท่าน หากท่านใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่มิใช่เพื่อของตน (ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ) ท่านยอมรับว่า

ท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้น

ท่านมีความรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้บุคคลใด ๆผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบ และท่านยอมรับว่าบาร์โค้ดชีวิต มิได้มีภาระผูกพัน ต่อการให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบดังกล่าวของบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตของท่าน และอาจยื่นคำร้องขอข้อมูลต่อท่านเพื่อให้พิจารณา และ

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งการเรียกร้องหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การปฏิเสธของ บาร์โค้ดชีวิตที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านแก่บุคคลใด ๆ ตามข้อตกลงเหล่านี้ (2) การทำให้ข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยการอนุญาตของท่านของบาร์โค้ดชีวิต

11.2.3การให้ การเข้าถึง และการใช้บริการอยู่บนพื้นฐานตาม “ความเป็นความจริง” บนความเสี่ยงของตัวท่านเอง

11.2.4บาร์โค้ดชีวิต มิได้รับประกันว่าการใช้บริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหนือสิ่งอื่นใด การดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่ใช้ในการเข้าถึง บริการ รวมถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจขัดขวางหรือกีดกันการเข้าถึงบริการในบางครั้ง บาร์โค้ดชีวิต มิได้อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดต่อการขัดขวางหรือการกีดกันดังกล่าวในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน

11.2.5บาร์โค้ดชีวิต ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการบัญชีและการบริหารการเงินของท่านเท่านั้น โดยบาร์โค้ดชีวิต มิได้ให้บริการในฐานะผู้ทำบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโปรดติดต่อใช้บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพโดยตรง บาร์โค้ดชีวิตขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว

11.2.6ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าบริการตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่านและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้

11.2.7ท่านยังมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการบัญชี ภาษี และกฎหมายอื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางซอฟต์แวร์และเว็บไซต์จะต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน (รวมทั้งกฎหมายใด ๆที่บังคับให้ ท่านต้องเก็บรักษาเอกสาร)

11.3การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

บาร์โค้ดชีวิตมิได้ให้การรับประกันที่เกี่ยวกับการบริการ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บาร์โค้ดชีวิต มิได้ให้การรับประกันว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน หรือว่า จะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันทั้งหมดได้รับการยกเว้นในส่วนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์และการการละเมิดสิทธิบัตร

11.4การรับประกันของผู้บริโภค

ท่านขอรับประกันและรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันของผู้บริโภคใด ๆ ที่ชอบธรรมตามกฎหมายในขอบเขต สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็นธุรกิจในเขตอำนาจศาลใด ๆ มิได้นำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการ เว็บไซต์หรือข้อตกลง เหล่านี้

12.ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า

12.1ความพร้อมในการให้บริการ

บาร์โค้ดชีวิตมีความประสงค์จะให้การบริการในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท แต่ก็มีโอกาสที่บริการหรือเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปรับปรุงระบบหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีเหตุผลใด ๆ ที่บาร์โค้ดชีวิตจำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการเป็นระยะเวลานานกว่าปกติตามที่บาร์โค้ดชีวิตคาดการณ์ไว้ เราจะใช้ ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะเผยแพร่รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ นั้นล่วงหน้าบนเว็บไซต์

12.2ปัญหาทางด้านเทคนิค

ในกรณีของปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะติดต่อบาร์โค้ดชีวิต หากท่านยังคงต้องการ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบการสนับสนุนออนไลน์ที่มีให้บริการโดยบาร์โค้ดชีวิต บนเว็บไซต์หรือมิเช่นนั้น ส่งอีเมลหาเราได้ที่ info@barcodechiwit.com

13.เงื่อนไขเพิ่มเติม

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานจะอ่านและทำความเข้าใจนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังอาจมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงหรือกฎที่ใช้ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์และนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตรวมถึงนโยบายทั้งหมดที่มีการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เฉพาะเจาะจงที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
การวางแผนและการกำหนดราคา ฯลฯ

แต่ละนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศลงบนเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต เมื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายการประกาศหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการบริการที่คุณใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะประกาศเป็นครั้งคราว ทุกนโยบายหรือกฎระเบียบที่ได้กล่าวไว้จะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้

14.ข้อกำหนดอื่น ๆและเงื่อนไข

14.1คำปฏิเสธความรับผิด

บาร์โค้ดชีวิตและบริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการไม่สามารถใช้งานใดในเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในเนื้อหาดังกล่าว หรือการลบข้อมูลใด ๆ การส่งข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความล่าช้า หรือการสูญหายของเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาที่อัปโหลดหรือส่งผ่านเว็บไซต์การปฏิบัติตามกฎหมาย

14.2การปฏิบัติตามกฎหมาย

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น

14.3ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ ความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ

14.4การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิตฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิต ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

14.5ข้อกำหนดสิทธิพิเศษของรัฐ

บาร์โค้ดชีวิตบริหารโดยบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าบริการใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อบาร์โค้ดชีวิตเพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยการเขียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อเราได้ที่ info@barcodechiwit.com

14.6สิทธิของบุคคลที่สาม

บุคคลที่ซึ่งมิได้อยู่ในฐานะของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้หรือการบังคับใช้ใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้

14.7เหตุสุดวิสัย/เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ยกเว้นการชำระเงินค่าธรรมเนียมแก่บาร์โค้ดชีวิต ผู้ใช้หรือสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวในการดำเนินการหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานของข้อผูกพันใด ๆ ในที่นี้ เนื่องจากการรบกวนทางด้านแรงงาน, อุบัติเหตุไฟไหม้, อุทกภัย, การสื่อสารโทรคมนาคมหรือ ความล้มเหลวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การนัดหยุดอันเนื่องมาจากสงครามจลาจล, การก่อกบฏ, อุปสรรคอันเนื่องมาจากการกระทำของรัฐบาลความต้องการของภาครัฐและกฎระเบียบหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบุคคลดังกล่าว เวลาสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาจะได้รับการขยายระยะเวลาตามความล่าช้าดังกล่าว

14.8หัวเรื่องและฉลาก

หัวเรื่องตัวพิมพ์หนาในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใด ๆ

แก้ไขล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2564

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บาร์โค้ดชีวิตตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งเราทำงานอย่างหนักเพื่อความไว้วางใจของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อเข้ามาหรือทำรายการผ่าน barcodechiwit.com และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้โดยละเอียด เนื่องจากการที่ท่านติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา หรือสมัครเข้าใช้บริการของ บาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

ทั้งนี้ คำจำกัดความใด ๆ ที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ barcodechiwit.com

โดยเรายึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

บาร์โค้ดชีวิตไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

บาร์โค้ดชีวิต จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ติดต่อได้ของท่านให้กับผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมของสมาชิก

1.ข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บาร์โค้ดชีวิตให้บริการซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ นักบัญชี และที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิต มีความจำเป็นต้องจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

ชื่อ สกุล ชื่อนิติบุคคล

หมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร

ที่อยู่

ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อมูลทางด้านภาษี

ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน

ข้อมูลการจดทะเบียนทางพาณิชย์

ข้อมูลบัตรเครดิต

ให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บาร์โค้ดชีวิต ทั้งนี้รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนและบริการลูกค้า ของบาร์โค้ดชีวิต แล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครใช้บริการใด ๆของบาร์โค้ดชีวิต ถือเป็นการยินยอมให้ เราใช้และเก็บข้อมูลของท่านเเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น โดยเราจะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

เพื่อระบุตัวตนของท่าน

เพื่อประโยชน์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

เพื่อออกแบบสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บาร์โค้ดชีวิต แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใด ๆของบาร์โค้ดชีวิตได้

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บาร์โค้ดชีวิตให้บริการและท่านยังคงมีการใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ บาร์โค้ดชีวิตใช้บริการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐานและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล มายังบาร์โค้ดชีวิต เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อการตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยว่าได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีหรือไม่

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

2.หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษารหัสผู้ใช้งาน (Password)

เพื่อให้บาร์โค้ดชีวิตบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผู้ใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้บาร์โค้ดชีวิตทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่บาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ บาร์โค้ดชีวิต จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบาร์โค้ดชีวิตด้วยตัวท่านเอง บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดใด ๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใด ๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง บาร์โค้ดชีวิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยบาร์โค้ดชีวิตใช้ดุลยพินิจของเราตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่

เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้

ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ

ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

  1. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิตถือว่าท่านอนุญาตให้บาร์โค้ดชีวิต เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้ทำบัญชีและสำนักงาน

6.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ barcodechiwit.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ barcodechiwit.com ได้เพื่อค้นหาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของเรา รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านบัญชี บริหารธุรกิจหรือการเงินส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา หรือยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ info@barcodechiwit.com

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล (1) วันและเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ (2) การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ (3) เวลาในการเยี่ยมชม (4) ประเภทของการสืบค้น (5) การเข้าเยี่ยมชมก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บาร์โค้ดชีวิตอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บาร์โค้ดชีวิตใช้ระบบ “คุ้กกี้” (Cookkie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ้กกี้” นั้นคือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น

เมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว ก็จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้เราจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ เช่น

หมายเลขไอพี (IP Address)

ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

Web page ที่เข้าเยี่ยมชม

เวลาที่เยี่ยมชม (Access time)

เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของบริษํทฯ (Referring website)

เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิตได้

7.กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

บาร์โค้ดชีวิตรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ โดยบาร์โค้ดชีวิต ได้มีการติดตั้งระบบและฐานข้อมูล (Database) ไว้บนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการรับด้านความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูง ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งาน

เนื่องจากบาร์โค้ดชีวิต ต้องมีการรับส่งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ จากผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ป้องกันการสูญหาย และพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน บริษัทฯได้มีมาตราฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเข้ารหัส SSL หรือ Secure Socket Layer Protocol

8.สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บาร์โค้ดชีวิต ทราบตามช่องทางต่าง ๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

9.การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บาร์โค้ดชีวิต ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบาร์โค้ดชีวิต ได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

10.นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของบาร์โค้ดชีวิต ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

11.บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต

แก้ไขล่าสุดวันที่ 10 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์บาร์โค้ดชีวิต เว็บไซต์และเว็บอื่น ๆ หรือบริการในการอำนวยความสะดวกผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ (เรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) ที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอของบาร์โค้ดชีวิต ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับข้อตกลงร่วมกันของบาร์โค้ดชีวิตทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy) รวมทั้งไกด์ไลน์ นโยบายและเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งมีผลทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”, “ผู้ใช้”, “คุณ”, “พวกคุณ”, “ท่าน”, “สมาชิก”) และบาร์โค้ดชีวิต (ซึ่งจะถูกเรียกว่า Terms of Service) นับตั้งแต่เราอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา เงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงนี้ จะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนอื่น ๆ ในเว็บไซต์

ในการเข้าชมหรือเลือกใช้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์อื่น ๆ ของบาร์โค้ดชีวิตนั้น ท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ และปฏิบัติตามเพื่อตัวท่านเองในฐานะสมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิก และท่านเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำการแทนนั้น ๆ โดยท่านตกลงผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิตจะจำกัดไว้สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือริการของบาร์โค้ดชีวิตหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

ภาพรวม และคำนิยามต่าง ๆ
“บาร์โค้ดชีวิต” หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการส่วนบุคคลของตัวแทนประกันชีวิตบนระบบคลาวด์ เราให้บริการโปรแกรมประกันชีวิตที่เป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนประกันชีวิตและผู้บริหารสายงานประกันชีวิต หรือธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิต ในการจัดการเอกสารทางด้านธุรกิจ กรมธรรม์ รายการนัดหมายเข้าพบ การจัดเตรียมข้อมูลในการเข้าพบลูกค้า รวมไปถึงการจัดการทางสถิติ ข้อมูลของลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต

การใช้งานภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนี้ คำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายตามได้ระบุไว้ด้านล่าง หรือไม่ก็ถูกระบุเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

“สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท บาร์โค้ดชีวิต จำกัด และผู้ใช้บริการ

“บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งสมัครเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของบาร์โค้ดชีวิต

“ค่าบริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็กเกจสมาชิกต่าง ๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งจะได้รับบริการที่แตกต่างกันตามแพ็กเกจที่เลือก ซึ่งอาจเป็นค่าบริการรายเดือน หรือค่าบริการรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีและอากร โดยสามารถดูค่าบริการได้ที่ (Link อัตราค่าบริการ)

“บาร์โค้ดชีวิต” “เรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท บาร์โค้ดชีวิต จำกัด

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ ได้ป้อนข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

“ตารางอัตราค่าบริการ” หมายความถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ในการสมัครใช้บริการบาร์โค้ดชีวิต และหน้าชำระเงินบนเว็บไซต์หรือหน้าอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นซึ่งแจ้งโดยบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยบาร์โค้ดชีวิตเป็นครั้งคราว

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่าง ๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทางสิทธิบัตรทั้งหมด สิทธิตามลิขสิทธิ์ต่าง ๆ สิทธิในงานที่สร้าง สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในการเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางสัญลักษณ์หรือสิทธิในการออกแบบโดยรวม และสิทธิในเครื่องหมายบริการ ค่าความนิยม ความ

ลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นในอนาคต และการยื่นคำขอและการจดทะเบียน การต่ออายุและการขยายอายุ ภายใต้กฎหมายของทุกรัฐ ทุกประเทศ และทุกอาณาเขต

“บริการ” หมายความถึง บริการโปรแกรมประกันชีวิตและกระบริหารจัดการของตัวแทนประกันชีวิตและส่วนบุคคลออนไลน์ผ่านทางระบบเว็บไซต์ (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยบาร์โค้ดชีวิต) รวมถึงการสร้าง การเป็นเจ้าของโดเมนเนม โฮสติ้ง การบำรุงรักษา เงื่อนไขต่าง ๆ บนเว็บไซต์ การทำการตลาด การให้บริการต่าง ๆ ของบาร์โค้ดชีวิต และบริการทั้งหมดที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบาร์โค้ดชีวิต แต่ไม่รวมถึงผลสืบเนื่องการออกเอกสารทางธุรกิจหรือการให้บริการของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ในชื่อ https://barcodechiwit.com และบริการทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่บาร์โค้ดชีวิตเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแลอยู่

“นโยบายเว็บไซต์” หมายถึง เงื่อนไขการให้บริการ ภาระผูกพัน คำร้อง และคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ลิงค์ต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเอกสารต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์

“สมาชิก” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ใช้งาน (User) และได้ทำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับบาร์โค้ดชีวิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงบริการในนามตัวผู้ใช้บริการได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นการถาวรตลอดอายุสัญญา

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต ไม่รวมถึงผู้ใช้งานในระบบ

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

1.การให้บริการ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต และผู้ใช้งานในระบบ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า

1.1 แพ็กเกจการใช้งานและรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

1.2 การให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต บริการของ บาร์โค้ดชีวิตจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายทุกคำถามหรือแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเวลาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ บาร์โค้ดชีวิตจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการผู้ใช้บริการในการอ่านและทำความเข้าใจเพื่อยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์

1.3 บาร์โค้ดชีวิต ให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึงและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยสิทธิของผู้ใช้งานและตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และจำกัดโดยและอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

1.4 ท่านมีสิทธิกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบ รวมถึงระดับสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ในระบบพึงมี เพื่อเข้าจัดการหรือป้อนข้อมูลในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือก โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้บริการในระบบของผู้ใช้งานในระบบ และรับผิดชอบต่อการใด ๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตามและหากการปฎิบัติของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

1.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุมระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งานในระบบแต่ละรายได้ตลอดเวลา และสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องบาร์โค้ดชีวิต จะปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

1.6 บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทางบาร์โค้ดชีวิต เป็นลายลักษณ์อักษร

2.การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

2.1 การสมัครใช้บริการการสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ บาร์โค้ดชีวิตขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใด ๆ ที่ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของบาร์โค้ดชีวิต ทั้งนี้บาร์โค้ดชีวิต ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว

2.2การต่อสัญญาระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพ็กเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของบาร์โค้ดชีวิตนั้นมีระยะเวลาหนึ่งเดือนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่บาร์โค้ดชีวิตกำหนด (ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งเดือนและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งเดือนด้วยวิธีการเดียวกัน

2.3การเลิกสัญญา

2.3.1สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

2.3.1.1กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง info@barcodechiwit.com

2.3.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายเดือนท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง info@barcodechiwit.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิดบัญชีผู้ใช้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) บาร์โค้ดชีวิต จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.3.2สิทธิในการเลิกสัญญาของบาร์โค้ดชีวิต

2.3.2.1 บาร์โค้ดชีวิตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใด ๆ เมื่อบาร์โค้ดชีวิต ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

2.3.2.2 ข้อตกลงตาม 2.3.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อตกลงข้อที่ 3.4.7

3.หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

3.1การชำระค่าบริการท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยบาร์โค้ดชีวิตจะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา(ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3)

ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าบริการจะออกให้ในแต่ละครั้งที่ท่านได้มีการชำระเงินค่าบริการ และจะถูกส่งให้ท่าน หรือส่งไปยังข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ท่านได้ให้รายละเอียดในเว็บไซต์ และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามตารางอัตราค่าบริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีและอากรทั้งหมดนอกเหนือจากค่าบริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้า เรา ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดใด ๆในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว

ท่านอาจได้รับการเสนอราคาพิเศษหรือส่วนลดสำหรับค่าบริการเป็นครั้งคราวอันเป็นผลจาการใช้บริการของท่าน สิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับการยอมรับ ความรับผิดชอบของท่าน ในการชำระเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่น ๆ ที่บาร์โค้ดชีวิตอาจมีภายใต้ข้อตกลงนี้หรือกฎหมาย

3.2การให้ข้อมูลท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่บาร์โค้ดชีวิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลทางภาษี ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บาร์โค้ดชีวิต ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่บาร์โค้ดชีวิตกำหนด โดยเรา อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของบาร์โค้ดชีวิต

3.3ข้อห้ามในการใช้บริการ

3.3.1ท่านมีสิทธิใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อจัดการประกันออนไลน์หรือการเงินส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจของท่านเองอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใด ๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก

3.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใด ๆ เข้ามาในระบบของบาร์โค้ดชีวิต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า

“ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(๒)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๓)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(๕)เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”

3.4ข้อตกลงทั่วไปในการใช้บริการ

3.4.1ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ระหว่างการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องเลือกผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้สำหรับบัญชีใช้งานนั้น ๆ ในฐานะของสมาชิก ท่านจะต้องยอมรับและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งหมดโดยการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ของท่านด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต บาร์โค้ดชีวิต จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใด ๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้บาร์โค้ดชีวิตทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการ เพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดใด ๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใด ๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่บาร์โค้ดชีวิตในการดำเนินมาตรการดังกล่าว

3.4.2 บาร์โค้ดชีวิตมีเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสมาชิกในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ (i) ฐานะของการสมัครสมาชิก (ii) สถานะที่สมาชิกทำการเลือกระหว่างที่ทำการสมัคร (iii) หรือการยกระดับหรือการยกระดับสมาชิกหลังจากการสมัคร ทั้งนี้บาร์โค้ดชีวิตสงวนสิทธิในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง หรือแก้ไขตามแตกต่างของเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกในแต่ละรูปแบบ

3.4.3 ตามเงื่อนไของข้อตกลงเหล่านี้ เมื่อมีการเข้าถึงและใช้บริการ ท่านจะต้อง

ไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือบูรณภาพของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบาร์โค้ดชีวิตที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม

ไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้

ไม่ใช้หรือใช้บริการในทางผิดประเภทในทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์หรือระบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการส่งมอบบริการ หรือบั่นทอนความสามารถในการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ

ไม่ส่งหรือป้อนสิ่งอื่นใด เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบาร์โค้ดชีวิตที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฎหมาย

ไม่พยายามที่จะแก้ไข คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แยกองค์ประกอบ แปลงรหัสกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์

3.4.4 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้บาร์โค้ดชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

3.4.5 ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บาร์โค้ดชีวิตสำหรับค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใด ๆ ของท่านตามข้อตกลงเหล่านี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ท่านมีต่อบาร์โค้ดชีวิต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สภาพปกติ และค่าบริการใด ๆ ที่ครบกำหนดแต่ยังมิได้รับการชำระจากท่าน

3.4.6 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น

3.4.7 การผิดหน้าที่ใด ๆตามที่ระบุไว้ บาร์โค้ดชีวิต มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใด ๆทั้งสิ้น

3.4.8 ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น ฟอรั่ม ห้องสนทนา ศูนย์ข้อความ ศูนย์ให้การช่วยเหลือ) ท่านยอมรับการใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวใด ๆ เพื่อเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายบริการ อีเมลโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่น ๆ เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่น หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิจะใช้

4.การโอนสิทธิ

4.1บาร์โค้ดชีวิต ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบาร์โค้ดชีวิต

4.2ในกรณีที่บาร์โค้ดชีวิต มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของบาร์โค้ดชีวิต หรือบุคคลอื่น บาร์โค้ดชีวิต อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของบาร์โค้ดชีวิต หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

5.ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง บาร์โค้ดชีวิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยบาร์โค้ดชีวิตใช้ดุลยพินิจของเราตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่

เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้

ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ

ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

อย่างไรก็ดีการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบาร์โค้ดชีวิต นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกประกาศลงบนเว็บไซต์และอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว แต่บาร์โค้ดชีวิตไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว

6.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1เนื้อหาและข้อความของบาร์โค้ดชีวิต เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ กราฟิก ภาพ รูปแบบ การออกแบบ รูปภาพ โลโก้ เนื้อหาของฝ่ายบรรณาธิการ HTML และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบาร์โค้ดชีวิตภายใต้และเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ในการให้บริการและนโยบายของเว็บไซต์ บาร์โค้ดชีวิตอนุญาตให้ท่านเข้าถึงอย่างข้อมูลมีข้อจำกัด และถ้าท่านเป็นสมาชิกจะได้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อและได้รับการบริการที่ทางเว็บไซต์มีอยู่

ท่านต้องไม่ขาย ทำซ้ำ แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง เผยแพร่สู่สาธารณะ ดำเนินการจัดทำผลงานที่ดัดแปลงมาจากบาร์โค้ดชีวิต หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบาร์โค้ดชีวิต ท่านต้องไม่ใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดยกเว้นเพื่อการใช้บริการของคุณเอง ท่านต้องไม่ทำการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบาร์โค้ดชีวิต คุณต้องไม่พยายามที่จะแฮก (Hack) หรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตทางกฎหมายโดยชัดแจ้ง เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ไม่อาจถูกทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบาร์โค้ดชีวิต โดยบาร์โค้ดชีวิตและเจ้าของใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ ,ชื่อ และส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทุกสิทธิ์ในสิทธิบัตร, สิ่งประดิษฐ์ ,ลิขสิทธิ์ ,ความรู้ และความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โลโก้ของบาร์โค้ดชีวิตและชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าของบาร์โค้ดชีวิตและอาจมีการจดทะเบียนในบางพื้นที่ ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่น ชื่อบริษัท เครื่องหมายโลโก้และสัญลักษณ์บนเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้น ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ ใบอนุญาตใด ๆ ภายใต้การใด ๆ ของบาร์โค้ดชีวิต หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ ทางปัญญาไม่ว่าจะโดยกฎหมาย, ความนัย หรืออื่น ๆ

6.2เนื้อหาและข้อความที่ป้อนเข้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน

เมื่อคุณป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและอำนาจในการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลและทำตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ คุณรับรองและรับประกันว่าการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิของการประชาสัมพันธ์ ,สิทธิและความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในกรณีที่เนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณอาจจะมีลิขสิทธิ์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด และบาร์โค้ดชีวิตอาจใช้สิทธิที่ได้รับเนื้อหาจากคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องรับผิดหรือมีภาระผูกพันใด ๆ ในการชำระเงิน

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหา ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ยังคงเป็นของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายเดือนแบบเต็มจำนวนของบาร์โค้ดชีวิตเมื่อครบกำหนด และถือว่าท่านได้อนุญาตให้บาร์โค้ดชีวิตคัดลอก ส่ง จัดเก็บ และ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ช่วยในการเข้าถึงและใช้บริการของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน

ท่านอนุญาตให้บาร์โค้ดชีวิตใช้ลิขสิทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ใบอนุญาตย่อย, โอนใบอนุญาต, ใบอนุญาตที่จะไม่ถูกยกเลิก, ไม่ผูกขาด ในการจะใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ รายการข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ การแก้ไข การแปล และทำผลงานต่อเนื่องของเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้งาน และชื่อ, เสียงของคุณ และ/หรือภาพหรือไฟล์ที่มีอยู่ในเนื้อหาขอผู้ใช้งานของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วน และในรูปแบบใด ๆ, สื่อ หรือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันตอนนี้หรือที่กำลังพัฒนาในอนาคต สำหรับการใช้งาน ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และธุรกิจของบาร์โค้ดชีวิต (และ “บริษัทในเครือ” ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จำกัด สำหรับการส่งเสริม หรือกระจายบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ (และผลงานต่อเนื่องดังกล่าว) ในรูปแบบและผ่านทางช่องทางสื่อใด ๆ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (Profile) ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตผ่านการทำงานปกติของเว็บไซต์และอาจมีมาตรการการรักษาความลับที่ผลใช้บังคับและบทบัญญัติอื่น ๆของเงื่อนไขการใช้บริการ

อย่างไรก็ตามในวรรคก่อนหน้านี้ บาร์โค้ดชีวิตจะเพียงแค่ใช้ หรือเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณโพสไปพื้นที่ทำงานใด ๆ หรือพื้นที่ส่วนตัวของเว็บไซต์ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการเว็บไซต์ให้สำหรับคุณ

การอนุญาตข้างต้นดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจากคุณจะยุติลงภายในเวลาอันสมควรในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณได้เอาออกหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นว่าคุณจะได้อนุญาตแบบที่ไม่สามารถเพิกถอน (ลิขสิทธิ์) แก่บาร์โค้ดชีวิตเก็บรักษาไว้ตลอด แต่ต้องไม่แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย หรือดำเนินการ สำเนาของเซิร์ฟเวอร์ หรือสำเนาเอกสารทุกเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้ลบหรือถูกลบไป

6.3การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เรา มีมาตรการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ตามท่านต้องเก็บรักษาสำเนาข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในเว็บไซต์ บาร์โค้ดชีวิตจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลประจำวัน แต่บาร์โค้ดชีวิตมิได้รับประกันว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

6.4หากท่านได้ทำการอนุญาตการใช้งานของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานร่วมกับการบริการ ท่านยอมรับว่าบาร์โค้ดชีวิต อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล ของท่านที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามดังกล่าวกับการบริการ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ ของท่านอันเกิดจากการ เข้าถึงดังกล่าวโดยผู้ให้บริการของการใช้งานของบุคคลที่สาม

7.การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

7.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่นในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของบาร์โค้ดชีวิต ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใด ๆตามข้อตกลงนี้

7.2 การใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกในกรณีที่ท่านใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่า ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใด ๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต

ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ บาร์โค้ดชีวิต ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้บาร์โค้ดชีวิต เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใด ๆ

8.สิทธิในการระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ

8.1บาร์โค้ดชีวิตอาจปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยปราศจากเหตุผล ตามที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจจะปิด ระงับหรือ จำกัด การเข้าถึงไปยังบัญชีของคุณ

ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงผู้ใช้นี้

ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านได้ละเมิดกฎหมาย (เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น) รวมทั้งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ถ้าเราตรวจสอบว่าคุณเคยมีส่วนร่วมหรือกำลังมีส่วนร่วมในการหลอกลวงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณไม่ตอบสนองการร้องขอตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน

คุณไม่ตอบสนองต่อการร้องขอตรวจสอบบัญชีให้สมบูรณ์ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

ถ้าคุณถูกลงโทษตามกฎหมายทางการเงินของประเทศไทย, สหประชาชาติ, ออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งขัดขวางการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณกับบาร์โค้ดชีวิต

เพื่อจัดการความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจก่อความเสียหายแก่บาร์โค้ดชีวิต ผู้ใช้งาน หรือผู้อื่น

ด้วยเหตุอื่น ๆ ตามสมควร

ถ้าเราระงับหรือปิดบัญชีของคุณเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้ คุณยังจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้

คุณจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้บาร์โค้ดชีวิตและชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าเสียเวลาของพนักงานของบาร์โค้ดชีวิต) และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดและการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่น ๆ ตราบเท่าที่คุณได้ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้งานนี้

ถ้าบาร์โค้ดชีวิตปิดบัญชีของคุณด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ คุณจะมีสิทธิได้รับการชำระเงินคืนจากบาร์โค้ดชีวิต

ในกรณีที่บาร์โค้ดชีวิตปิดบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับเราในแง่ของการระงับดังกล่าวหรือการสิ้นสุดของบัญชี

8.2เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

8.2.1การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

8.2.2อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

8.2.3เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

8.2.4การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่บาร์โค้ดชีวิต ใช้ประกอบการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต

8.2.5การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภัยพิบัติต่าง ๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

9.สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ

บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

10.ข้อจำกัดความรับผิด

10.1แม้บาร์โค้ดชีวิต จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามบาร์โค้ดชีวิต ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

10.2บาร์โค้ดชีวิต มิได้อยู่ในความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ในสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การละเมิด หรือนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาสำหรับการสูญหายใด ๆ หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือ โดยอ้อมจากการใช้ใด ๆ หรือการพึ่งพาบริการหรือเว็บไซต์ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้้ของบาร์โค้ดชีวิต การเรียกร้องใด ๆ จากท่านที่มีต่อบาร์โค้ดชีวิต จากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวของบาร์โค้ดชีวิต จะถูกจำกัดเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยจำกัด ความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายเดือนหรือตามอัตราที่กำหนด ที่บาร์โค้ดชีวิต ได้รับชำระจากท่าน ในเดือนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

10.3หากท่านไม่พอใจกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของท่านคือการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ตามข้อ 2.3

11.การรับประกันและการยอมรับ

11.1อำนาจ ท่านให้การรับประกันว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในนามของบุคคลอื่น ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ ท่านได้ผูกพันบุคคลดังกล่าวที่ท่านทำดำเนินการในนามด้วยภาระผูกพันทั้งหมดหรือใด ๆ ว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่จำกัดภาระผูกพันของตัวท่านเอง โดยอาศัยอำนาจของข้อตกลงเหล่านี้

11.2การยอมรับ ท่านยอมรับว่า

11.2.1ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและเว็บไซต์ และเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลดิบที่ท่านป้อนลงในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใด ๆหรือข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ โดยบุคคลใด ๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการ ท่านจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการประมวลผลและข้อมูลดิบที่มีให้ท่านผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน (ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลและข้อมูลดิบของท่านหรือของบุคคลอื่น)

11.2.2บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใดนอกจากท่าน และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้มอบให้ หรือกล่าวอ้างว่าจะมอบให้ซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากท่าน หากท่านใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่มิใช่เพื่อของตน (ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ) ท่านยอมรับว่า

ท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้น

ท่านมีความรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้บุคคลใด ๆผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบ และท่านยอมรับว่าบาร์โค้ดชีวิต มิได้มีภาระผูกพัน ต่อการให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบดังกล่าวของบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตของท่าน และอาจยื่นคำร้องขอข้อมูลต่อท่านเพื่อให้พิจารณา และ

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งการเรียกร้องหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การปฏิเสธของ บาร์โค้ดชีวิตที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านแก่บุคคลใด ๆ ตามข้อตกลงเหล่านี้ (2) การทำให้ข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยการอนุญาตของท่านของบาร์โค้ดชีวิต

11.2.3การให้ การเข้าถึง และการใช้บริการอยู่บนพื้นฐานตาม “ความเป็นความจริง” บนความเสี่ยงของตัวท่านเอง

11.2.4บาร์โค้ดชีวิต มิได้รับประกันว่าการใช้บริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหนือสิ่งอื่นใด การดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่ใช้ในการเข้าถึง บริการ รวมถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจขัดขวางหรือกีดกันการเข้าถึงบริการในบางครั้ง บาร์โค้ดชีวิต มิได้อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดต่อการขัดขวางหรือการกีดกันดังกล่าวในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน

11.2.5บาร์โค้ดชีวิต ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการบัญชีและการบริหารการเงินของท่านเท่านั้น โดยบาร์โค้ดชีวิต มิได้ให้บริการในฐานะผู้ทำบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโปรดติดต่อใช้บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพโดยตรง บาร์โค้ดชีวิตขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว

11.2.6ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าบริการตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่านและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้

11.2.7ท่านยังมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการบัญชี ภาษี และกฎหมายอื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางซอฟต์แวร์และเว็บไซต์จะต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน (รวมทั้งกฎหมายใด ๆที่บังคับให้ ท่านต้องเก็บรักษาเอกสาร)

11.3การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

บาร์โค้ดชีวิตมิได้ให้การรับประกันที่เกี่ยวกับการบริการ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บาร์โค้ดชีวิต มิได้ให้การรับประกันว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน หรือว่า จะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันทั้งหมดได้รับการยกเว้นในส่วนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์และการการละเมิดสิทธิบัตร

11.4การรับประกันของผู้บริโภค

ท่านขอรับประกันและรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันของผู้บริโภคใด ๆ ที่ชอบธรรมตามกฎหมายในขอบเขต สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็นธุรกิจในเขตอำนาจศาลใด ๆ มิได้นำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการ เว็บไซต์หรือข้อตกลง เหล่านี้

12.ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า

12.1ความพร้อมในการให้บริการ

บาร์โค้ดชีวิตมีความประสงค์จะให้การบริการในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท แต่ก็มีโอกาสที่บริการหรือเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปรับปรุงระบบหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีเหตุผลใด ๆ ที่บาร์โค้ดชีวิตจำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการเป็นระยะเวลานานกว่าปกติตามที่บาร์โค้ดชีวิตคาดการณ์ไว้ เราจะใช้ ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะเผยแพร่รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ นั้นล่วงหน้าบนเว็บไซต์

12.2ปัญหาทางด้านเทคนิค

ในกรณีของปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะติดต่อบาร์โค้ดชีวิต หากท่านยังคงต้องการ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบการสนับสนุนออนไลน์ที่มีให้บริการโดยบาร์โค้ดชีวิต บนเว็บไซต์หรือมิเช่นนั้น ส่งอีเมลหาเราได้ที่ info@barcodechiwit.com

13.เงื่อนไขเพิ่มเติม

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานจะอ่านและทำความเข้าใจนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังอาจมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงหรือกฎที่ใช้ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์และนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตรวมถึงนโยบายทั้งหมดที่มีการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เฉพาะเจาะจงที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
การวางแผนและการกำหนดราคา ฯลฯ

แต่ละนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศลงบนเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต เมื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายการประกาศหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการบริการที่คุณใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะประกาศเป็นครั้งคราว ทุกนโยบายหรือกฎระเบียบที่ได้กล่าวไว้จะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้

14.ข้อกำหนดอื่น ๆและเงื่อนไข

14.1คำปฏิเสธความรับผิด

บาร์โค้ดชีวิตและบริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการไม่สามารถใช้งานใดในเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในเนื้อหาดังกล่าว หรือการลบข้อมูลใด ๆ การส่งข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความล่าช้า หรือการสูญหายของเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาที่อัปโหลดหรือส่งผ่านเว็บไซต์การปฏิบัติตามกฎหมาย

14.2การปฏิบัติตามกฎหมาย

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น

14.3ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ ความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ

14.4การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิตฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิต ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

14.5ข้อกำหนดสิทธิพิเศษของรัฐ

บาร์โค้ดชีวิตบริหารโดยบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าบริการใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อบาร์โค้ดชีวิตเพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยการเขียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อเราได้ที่ info@barcodechiwit.com

14.6สิทธิของบุคคลที่สาม

บุคคลที่ซึ่งมิได้อยู่ในฐานะของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้หรือการบังคับใช้ใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้

14.7เหตุสุดวิสัย/เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ยกเว้นการชำระเงินค่าธรรมเนียมแก่บาร์โค้ดชีวิต ผู้ใช้หรือสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวในการดำเนินการหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานของข้อผูกพันใด ๆ ในที่นี้ เนื่องจากการรบกวนทางด้านแรงงาน, อุบัติเหตุไฟไหม้, อุทกภัย, การสื่อสารโทรคมนาคมหรือ ความล้มเหลวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การนัดหยุดอันเนื่องมาจากสงครามจลาจล, การก่อกบฏ, อุปสรรคอันเนื่องมาจากการกระทำของรัฐบาลความต้องการของภาครัฐและกฎระเบียบหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบุคคลดังกล่าว เวลาสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาจะได้รับการขยายระยะเวลาตามความล่าช้าดังกล่าว

14.8หัวเรื่องและฉลาก

หัวเรื่องตัวพิมพ์หนาในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใด ๆ

แก้ไขล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2564

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บาร์โค้ดชีวิตตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งเราทำงานอย่างหนักเพื่อความไว้วางใจของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อเข้ามาหรือทำรายการผ่าน barcodechiwit.com และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้โดยละเอียด เนื่องจากการที่ท่านติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา หรือสมัครเข้าใช้บริการของ บาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

ทั้งนี้ คำจำกัดความใด ๆ ที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ barcodechiwit.com

โดยเรายึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

บาร์โค้ดชีวิตไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

บาร์โค้ดชีวิต จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ติดต่อได้ของท่านให้กับผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมของสมาชิก

1.ข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บาร์โค้ดชีวิตให้บริการซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ นักบัญชี และที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิต มีความจำเป็นต้องจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

ชื่อ สกุล ชื่อนิติบุคคล

หมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร

ที่อยู่

ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อมูลทางด้านภาษี

ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน

ข้อมูลการจดทะเบียนทางพาณิชย์

ข้อมูลบัตรเครดิต

ให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บาร์โค้ดชีวิต ทั้งนี้รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนและบริการลูกค้า ของบาร์โค้ดชีวิต แล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครใช้บริการใด ๆของบาร์โค้ดชีวิต ถือเป็นการยินยอมให้ เราใช้และเก็บข้อมูลของท่านเเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น โดยเราจะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

เพื่อระบุตัวตนของท่าน

เพื่อประโยชน์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

เพื่อออกแบบสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บาร์โค้ดชีวิต แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใด ๆของบาร์โค้ดชีวิตได้

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บาร์โค้ดชีวิตให้บริการและท่านยังคงมีการใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ บาร์โค้ดชีวิตใช้บริการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐานและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล มายังบาร์โค้ดชีวิต เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อการตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยว่าได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีหรือไม่

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

2.หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษารหัสผู้ใช้งาน (Password)

เพื่อให้บาร์โค้ดชีวิตบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผู้ใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้บาร์โค้ดชีวิตทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่บาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ บาร์โค้ดชีวิต จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบาร์โค้ดชีวิตด้วยตัวท่านเอง บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดใด ๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใด ๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง บาร์โค้ดชีวิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยบาร์โค้ดชีวิตใช้ดุลยพินิจของเราตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่

เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้

ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ

ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

  1. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิตถือว่าท่านอนุญาตให้บาร์โค้ดชีวิต เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา

เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ

เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้ทำบัญชีและสำนักงาน

6.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ barcodechiwit.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ barcodechiwit.com ได้เพื่อค้นหาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของเรา รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านบัญชี บริหารธุรกิจหรือการเงินส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา หรือยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ info@barcodechiwit.com

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล (1) วันและเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ (2) การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ (3) เวลาในการเยี่ยมชม (4) ประเภทของการสืบค้น (5) การเข้าเยี่ยมชมก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บาร์โค้ดชีวิตอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บาร์โค้ดชีวิตใช้ระบบ “คุ้กกี้” (Cookkie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ้กกี้” นั้นคือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น

เมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว ก็จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้เราจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ เช่น

หมายเลขไอพี (IP Address)

ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

Web page ที่เข้าเยี่ยมชม

เวลาที่เยี่ยมชม (Access time)

เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของบริษํทฯ (Referring website)

เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิตได้

7.กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

บาร์โค้ดชีวิตรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ โดยบาร์โค้ดชีวิต ได้มีการติดตั้งระบบและฐานข้อมูล (Database) ไว้บนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการรับด้านความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูง ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งาน

เนื่องจากบาร์โค้ดชีวิต ต้องมีการรับส่งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ จากผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ป้องกันการสูญหาย และพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน บริษัทฯได้มีมาตราฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเข้ารหัส SSL หรือ Secure Socket Layer Protocol

8.สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บาร์โค้ดชีวิต ทราบตามช่องทางต่าง ๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

9.การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บาร์โค้ดชีวิต ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบาร์โค้ดชีวิต ได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

10.นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของบาร์โค้ดชีวิต ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

11.บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต

แก้ไขล่าสุดวันที่ 10 ธันวาคม 2564

ะจายบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ (และผลงานต่อเนื่องดังกล่าว) ในรูปแบบและผ่านทางช่องทางสื่อใด ๆ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (Profile) ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตผ่านการทำงานปกติของเว็บไซต์และอาจมีมาตรการการรักษาความลับที่ผลใช้บังคับและบทบัญญัติอื่น ๆของเงื่อนไขการใช้บริการ อย่างไรก็ตามในวรรคก่อนหน้านี้ บาร์โค้ดชีวิตจะเพียงแค่ใช้ หรือเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณโพสไปพื้นที่ทำงานใด ๆ หรือพื้นที่ส่วนตัวของเว็บไซต์ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการเว็บไซต์ให้สำหรับคุณ การอนุญาตข้างต้นดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจากคุณจะยุติลงภายในเวลาอันสมควรในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณได้เอาออกหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นว่าคุณจะได้อนุญาตแบบที่ไม่สามารถเพิกถอน (ลิขสิทธิ์) แก่บาร์โค้ดชีวิตเก็บรักษาไว้ตลอด แต่ต้องไม่แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย หรือดำเนินการ สำเนาของเซิร์ฟเวอร์ หรือสำเนาเอกสารทุกเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้ลบหรือถูกลบไป 6.3การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เรา มีมาตรการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ตามท่านต้องเก็บรักษาสำเนาข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในเว็บไซต์ บาร์โค้ดชีวิตจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลประจำวัน แต่บาร์โค้ดชีวิตมิได้รับประกันว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 6.4หากท่านได้ทำการอนุญาตการใช้งานของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานร่วมกับการบริการ ท่านยอมรับว่าบาร์โค้ดชีวิต อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล ของท่านที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามดังกล่าวกับการบริการ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ ของท่านอันเกิดจากการ เข้าถึงดังกล่าวโดยผู้ให้บริการของการใช้งานของบุคคลที่สาม 7.การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 7.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่นในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของบาร์โค้ดชีวิต ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใด ๆตามข้อตกลงนี้ 7.2 การใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกในกรณีที่ท่านใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่า ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ บาร์โค้ดชีวิตจะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใด ๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับบาร์โค้ดชีวิต ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ บาร์โค้ดชีวิต ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้บาร์โค้ดชีวิต เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใด ๆ 8.สิทธิในการระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ 8.1บาร์โค้ดชีวิตอาจปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยปราศจากเหตุผล ตามที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจจะปิด ระงับหรือ จำกัด การเข้าถึงไปยังบัญชีของคุณ ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงผู้ใช้นี้ ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านได้ละเมิดกฎหมาย (เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น) รวมทั้งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ถ้าเราตรวจสอบว่าคุณเคยมีส่วนร่วมหรือกำลังมีส่วนร่วมในการหลอกลวงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุณไม่ตอบสนองการร้องขอตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน คุณไม่ตอบสนองต่อการร้องขอตรวจสอบบัญชีให้สมบูรณ์ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าคุณถูกลงโทษตามกฎหมายทางการเงินของประเทศไทย, สหประชาชาติ, ออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งขัดขวางการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณกับบาร์โค้ดชีวิต เพื่อจัดการความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจก่อความเสียหายแก่บาร์โค้ดชีวิต ผู้ใช้งาน หรือผู้อื่น ด้วยเหตุอื่น ๆ ตามสมควร ถ้าเราระงับหรือปิดบัญชีของคุณเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้ คุณยังจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ คุณจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้บาร์โค้ดชีวิตและชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าเสียเวลาของพนักงานของบาร์โค้ดชีวิต) และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดและการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่น ๆ ตราบเท่าที่คุณได้ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ ถ้าบาร์โค้ดชีวิตปิดบัญชีของคุณด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ คุณจะมีสิทธิได้รับการชำระเงินคืนจากบาร์โค้ดชีวิต ในกรณีที่บาร์โค้ดชีวิตปิดบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับเราในแง่ของการระงับดังกล่าวหรือการสิ้นสุดของบัญชี 8.2เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ 8.2.1การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ 8.2.2อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้ 8.2.3เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ 8.2.4การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่บาร์โค้ดชีวิต ใช้ประกอบการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต 8.2.5การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภัยพิบัติต่าง ๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด 9.สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก 10.ข้อจำกัดความรับผิด 10.1แม้บาร์โค้ดชีวิต จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามบาร์โค้ดชีวิต ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา 10.2บาร์โค้ดชีวิต มิได้อยู่ในความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ในสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การละเมิด หรือนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาสำหรับการสูญหายใด ๆ หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือ โดยอ้อมจากการใช้ใด ๆ หรือการพึ่งพาบริการหรือเว็บไซต์ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้้ของบาร์โค้ดชีวิต การเรียกร้องใด ๆ จากท่านที่มีต่อบาร์โค้ดชีวิต จากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวของบาร์โค้ดชีวิต จะถูกจำกัดเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยจำกัด ความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายเดือนหรือตามอัตราที่กำหนด ที่บาร์โค้ดชีวิต ได้รับชำระจากท่าน ในเดือนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น 10.3หากท่านไม่พอใจกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของท่านคือการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ตามข้อ 2.3 11.การรับประกันและการยอมรับ 11.1อำนาจ ท่านให้การรับประกันว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในนามของบุคคลอื่น ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ ท่านได้ผูกพันบุคคลดังกล่าวที่ท่านทำดำเนินการในนามด้วยภาระผูกพันทั้งหมดหรือใด ๆ ว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่จำกัดภาระผูกพันของตัวท่านเอง โดยอาศัยอำนาจของข้อตกลงเหล่านี้ 11.2การยอมรับ ท่านยอมรับว่า 11.2.1ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและเว็บไซต์ และเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลดิบที่ท่านป้อนลงในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใด ๆหรือข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ โดยบุคคลใด ๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการ ท่านจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการประมวลผลและข้อมูลดิบที่มีให้ท่านผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน (ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลและข้อมูลดิบของท่านหรือของบุคคลอื่น) 11.2.2บาร์โค้ดชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใดนอกจากท่าน และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้มอบให้ หรือกล่าวอ้างว่าจะมอบให้ซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากท่าน หากท่านใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่มิใช่เพื่อของตน (ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ) ท่านยอมรับว่า ท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้น ท่านมีความรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้บุคคลใด ๆผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบ และท่านยอมรับว่าบาร์โค้ดชีวิต มิได้มีภาระผูกพัน ต่อการให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบดังกล่าวของบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตของท่าน และอาจยื่นคำร้องขอข้อมูลต่อท่านเพื่อให้พิจารณา และ ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบาร์โค้ดชีวิต ซึ่งการเรียกร้องหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การปฏิเสธของ บาร์โค้ดชีวิตที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านแก่บุคคลใด ๆ ตามข้อตกลงเหล่านี้ (2) การทำให้ข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยการอนุญาตของท่านของบาร์โค้ดชีวิต 11.2.3การให้ การเข้าถึง และการใช้บริการอยู่บนพื้นฐานตาม “ความเป็นความจริง” บนความเสี่ยงของตัวท่านเอง 11.2.4บาร์โค้ดชีวิต มิได้รับประกันว่าการใช้บริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหนือสิ่งอื่นใด การดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่ใช้ในการเข้าถึง บริการ รวมถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจขัดขวางหรือกีดกันการเข้าถึงบริการในบางครั้ง บาร์โค้ดชีวิต มิได้อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดต่อการขัดขวางหรือการกีดกันดังกล่าวในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน 11.2.5บาร์โค้ดชีวิต ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการบัญชีและการบริหารการเงินของท่านเท่านั้น โดยบาร์โค้ดชีวิต มิได้ให้บริการในฐานะผู้ทำบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโปรดติดต่อใช้บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพโดยตรง บาร์โค้ดชีวิตขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว 11.2.6ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าบริการตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่านและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้ 11.2.7ท่านยังมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการบัญชี ภาษี และกฎหมายอื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางซอฟต์แวร์และเว็บไซต์จะต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน (รวมทั้งกฎหมายใด ๆที่บังคับให้ ท่านต้องเก็บรักษาเอกสาร) 11.3การสงวนสิทธิ์การรับประกัน บาร์โค้ดชีวิตมิได้ให้การรับประกันที่เกี่ยวกับการบริการ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บาร์โค้ดชีวิต มิได้ให้การรับประกันว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน หรือว่า จะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันทั้งหมดได้รับการยกเว้นในส่วนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์และการการละเมิดสิทธิบัตร 11.4การรับประกันของผู้บริโภค ท่านขอรับประกันและรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันของผู้บริโภคใด ๆ ที่ชอบธรรมตามกฎหมายในขอบเขต สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็นธุรกิจในเขตอำนาจศาลใด ๆ มิได้นำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการ เว็บไซต์หรือข้อตกลง เหล่านี้ 12.ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า 12.1ความพร้อมในการให้บริการ บาร์โค้ดชีวิตมีความประสงค์จะให้การบริการในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท แต่ก็มีโอกาสที่บริการหรือเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปรับปรุงระบบหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีเหตุผลใด ๆ ที่บาร์โค้ดชีวิตจำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการเป็นระยะเวลานานกว่าปกติตามที่บาร์โค้ดชีวิตคาดการณ์ไว้ เราจะใช้ ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะเผยแพร่รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ นั้นล่วงหน้าบนเว็บไซต์ 12.2ปัญหาทางด้านเทคนิค ในกรณีของปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะติดต่อบาร์โค้ดชีวิต หากท่านยังคงต้องการ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบการสนับสนุนออนไลน์ที่มีให้บริการโดยบาร์โค้ดชีวิต บนเว็บไซต์หรือมิเช่นนั้น ส่งอีเมลหาเราได้ที่ info@barcodechiwit.com 13.เงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานจะอ่านและทำความเข้าใจนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังอาจมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงหรือกฎที่ใช้ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์และนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายของบาร์โค้ดชีวิตรวมถึงนโยบายทั้งหมดที่มีการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เฉพาะเจาะจงที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัว การวางแผนและการกำหนดราคา ฯลฯ แต่ละนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศลงบนเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต เมื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายการประกาศหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการบริการที่คุณใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะประกาศเป็นครั้งคราว ทุกนโยบายหรือกฎระเบียบที่ได้กล่าวไว้จะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ 14.ข้อกำหนดอื่น ๆและเงื่อนไข 14.1คำปฏิเสธความรับผิด บาร์โค้ดชีวิตและบริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการไม่สามารถใช้งานใดในเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในเนื้อหาดังกล่าว หรือการลบข้อมูลใด ๆ การส่งข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความล่าช้า หรือการสูญหายของเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาที่อัปโหลดหรือส่งผ่านเว็บไซต์การปฏิบัติตามกฎหมาย 14.2การปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น 14.3ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ ความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ 14.4การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิตฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการบาร์โค้ดชีวิต ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น 14.5ข้อกำหนดสิทธิพิเศษของรัฐ บาร์โค้ดชีวิตบริหารโดยบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าบริการใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อบาร์โค้ดชีวิตเพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยการเขียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อเราได้ที่ info@barcodechiwit.com 14.6สิทธิของบุคคลที่สาม บุคคลที่ซึ่งมิได้อยู่ในฐานะของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้หรือการบังคับใช้ใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้ 14.7เหตุสุดวิสัย/เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ยกเว้นการชำระเงินค่าธรรมเนียมแก่บาร์โค้ดชีวิต ผู้ใช้หรือสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวในการดำเนินการหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานของข้อผูกพันใด ๆ ในที่นี้ เนื่องจากการรบกวนทางด้านแรงงาน, อุบัติเหตุไฟไหม้, อุทกภัย, การสื่อสารโทรคมนาคมหรือ ความล้มเหลวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การนัดหยุดอันเนื่องมาจากสงครามจลาจล, การก่อกบฏ, อุปสรรคอันเนื่องมาจากการกระทำของรัฐบาลความต้องการของภาครัฐและกฎระเบียบหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบุคคลดังกล่าว เวลาสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาจะได้รับการขยายระยะเวลาตามความล่าช้าดังกล่าว 14.8หัวเรื่องและฉลาก หัวเรื่องตัวพิมพ์หนาในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใด ๆ แก้ไขล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2564 นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) บาร์โค้ดชีวิตตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งเราทำงานอย่างหนักเพื่อความไว้วางใจของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อเข้ามาหรือทำรายการผ่าน barcodechiwit.com และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้โดยละเอียด เนื่องจากการที่ท่านติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา หรือสมัครเข้าใช้บริการของ บาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ ทั้งนี้ คำจำกัดความใด ๆ ที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ barcodechiwit.com โดยเรายึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน บาร์โค้ดชีวิตไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม บาร์โค้ดชีวิต จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ติดต่อได้ของท่านให้กับผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมของสมาชิก 1.ข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บาร์โค้ดชีวิตให้บริการซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ นักบัญชี และที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการดังกล่าว บาร์โค้ดชีวิต มีความจำเป็นต้องจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร ชื่อ สกุล ชื่อนิติบุคคล หมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อีเมล เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร ที่อยู่ ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางด้านภาษี ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน ข้อมูลการจดทะเบียนทางพาณิชย์ ข้อมูลบัตรเครดิต ให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บาร์โค้ดชีวิต ทั้งนี้รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนและบริการลูกค้า ของบาร์โค้ดชีวิต แล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครใช้บริการใด ๆของบาร์โค้ดชีวิต ถือเป็นการยินยอมให้ เราใช้และเก็บข้อมูลของท่านเเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น โดยเราจะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้ เพื่อระบุตัวตนของท่าน เพื่อประโยชน์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ เพื่อออกแบบสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บาร์โค้ดชีวิต แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใด ๆของบาร์โค้ดชีวิตได้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บาร์โค้ดชีวิตให้บริการและท่านยังคงมีการใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ บาร์โค้ดชีวิตใช้บริการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐานและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของบาร์โค้ดชีวิต เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล มายังบาร์โค้ดชีวิต เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อการตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยว่าได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีหรือไม่ ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง 2.หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษารหัสผู้ใช้งาน (Password) เพื่อให้บาร์โค้ดชีวิตบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผู้ใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้บาร์โค้ดชีวิตทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่บาร์โค้ดชีวิต ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ บาร์โค้ดชีวิต จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบาร์โค้ดชีวิตด้วยตัวท่านเอง บาร์โค้ดชีวิตไม่มีความรับผิดใด ๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใด ๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง บาร์โค้ดชีวิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยบาร์โค้ดชีวิตใช้ดุลยพินิจของเราตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้ ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ 5. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล การสมัครใช้บริการของบาร์โค้ดชีวิตถือว่าท่านอนุญาตให้บาร์โค้ดชีวิต เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้ทำบัญชีและสำนักงาน 6.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ barcodechiwit.com ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ barcodechiwit.com ได้เพื่อค้นหาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของเรา รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านบัญชี บริหารธุรกิจหรือการเงินส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา หรือยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ info@barcodechiwit.com เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล (1) วันและเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ (2) การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ (3) เวลาในการเยี่ยมชม (4) ประเภทของการสืบค้น (5) การเข้าเยี่ยมชมก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บาร์โค้ดชีวิตอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บาร์โค้ดชีวิตใช้ระบบ “คุ้กกี้” (Cookkie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ้กกี้” นั้นคือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น เมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว ก็จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้เราจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง Web page ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม (Access time) เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของบริษํทฯ (Referring website) เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิตได้ 7.กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล บาร์โค้ดชีวิตรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ โดยบาร์โค้ดชีวิต ได้มีการติดตั้งระบบและฐานข้อมูล (Database) ไว้บนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการรับด้านความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูง ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งาน เนื่องจากบาร์โค้ดชีวิต ต้องมีการรับส่งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ จากผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ป้องกันการสูญหาย และพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน บริษัทฯได้มีมาตราฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเข้ารหัส SSL หรือ Secure Socket Layer Protocol 8.สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บาร์โค้ดชีวิต ทราบตามช่องทางต่าง ๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ 9.การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บาร์โค้ดชีวิต ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบาร์โค้ดชีวิต ได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ 10.นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของบาร์โค้ดชีวิต ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ 11.บาร์โค้ดชีวิต ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบาร์โค้ดชีวิต แก้ไขล่าสุดวันที่ 10 ธันวาคม 2564